Huur bedrijfsruimte

Hieronder treft u de subonderwerpen van het onderwerp Huur bedrijfsruimte aan. Heeft u vragen of opmerkingen? Neemt u gerust contact met ons op (klik hier).

Definitie

Art. 7:290 lid 2 BW geeft de definitie van bedrijfsruimte:“Onder bedrijfsruimte wordt verstaan: een gebouwde onroerende zaak of gedeelte daarvan, die krachtens overeenkomst van huur en verhuur is bestemd voor de uitoefening van een kleinhandelsbedrijf, van een restaurant- of cafébedrijf, van een afhaal-   (...) Lees verder

Afwijkende bedingen

Afdeling 7.4.6. BW is, op grond van art. 7:291 lid 1 BW, van semi-dwingend recht in die zin dat van de bepalingen niet ten nadele van de huurder mag worden afgeweken. Worden wel bepalingen ten nadele van de huurder in de huurovereenkomst opgenomen dan kunnen deze (...) Lees verder.

Duur overeenkomst

Art.7:292 BW bepaalt de duur van de overeenkomst betreffende de huur van bedrijfsruimte. Het doel van de wetgever is om de huurder een gegarandeerde huurtermijn van tien jaar te gunnen. Dit volgt dan ook uit de voornoemde artikelen. Art 7:292 lid 1 BW bepaalt dat de huurovereenkomst voor (...) Lees verder

Opzegging

Art. 7:293 BW regelt de opzeggingstermijn en de bijbehorende vormvereisten. Opzegging kan slechts geschieden na verloop van de overeengekomen of geldende bepaalde tijd. Vaak zal dit dan ook na ommekomst van de eerste vijf jaar of, in geval van verlenging op grond van art. 7:292 BW, na  (...) Lees verde

opzeggingsgronden

Net als bij de huur van woonruimte kan de verhuurder zijn opzegging slechts op een beperkt aantal, in de wet genoemde, gronden baseren. Welke gronden dit zijn, is dan weer afhankelijk van de periode waartegen opgezegd wordt. Het systeem is enigszins omslachtig maar wel te begrijpen. (...) Lees verder.

Huurprijs

Art. 7:303 BW geeft aan dat indien een van de partijen van mening is dat de huurprijs niet meer in overeenstemming is met de huurprijs van vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse, hij de rechter kan vragen om de huurprijs aan te passen. Hierbij speelt een aantal zaken een rol zoals het moment waarop  (...) Lees verder.

Indeplaatsstelling

Art. 7:307 BW kent een vrij bijzondere regeling. In bepaalde gevallen kan de huurder bij de rechter vorderen dat hij gemachtigd wordt om een derde in zijn plaats als huurder te stellen. Sprake is derhalve van contractoverneming zonder dat daarvoor de toestemming van de verhuurder vereist is. De verhuurder   (...) Lees verder.

2 jaar of korter

Art. 7:301 BW bepaalt dat de artt. 7:291 t/m 300 BW niet van toepassing zijn indien een huurovereenkomst is gesloten voor een periode van twee jaar of korter. Het gaat hierbij om een oorspronkelijke, initiële termijn. Partijen kunnen daarmee niet door het steeds opnieuw sluiten van een tweejarige overeenkomst  (...) Lees verder.

Verhuiskosten

Art. 7:297 BW geeft de huurder wiens huur opgezegd wordt de mogelijkheid om een tegemoetkoming in zijn verhuis- en inrichtingskosten te krijgen. Het gaat hier nadrukkelijk om een tegemoetkoming in de kosten en niet om een schadevergoeding. Daarnaast is een dergelijke vergoeding slechts (...) Lees verder.

Onderhuur

Art. 7:306 BW geeft een regeling omtrent het eindigen van een onderhuurovereenkomst. Lid 1 bepaalt dat, in afwijking van de regeling rondom de termijnbescherming, de onderhuurovereenkomst gelijktijdig met de hoofdhuurovereenkomst eindigt. Dit gebeurt echter alleen indien het tijdstip van ontruiming (...) Lees verder.