Huur algemeen

Hieronder treft u de subonderwerpen van het onderwerp Huur algemeen aan. Heeft u vragen of opmerkingen? Neemt u gerust contact met ons op (klik hier).

Definitie

De wettelijke bepalingen inzake huur zijn opgenomen in de vierde titel van het zevende Burgerlijk Wetboek en zijn onderverdeeld in zes afdelingen. Iedere afdeling gaat daarbij over een specifiek onderwerp. De eerste vier afdelingen zijn op iedere huurovereenkomst van toepassing en de vijfde en zesde (...) Lees verder.

Verplichtingen verhuurder

De verplichtingen van de verhuurder ten opzichte van de huurder zijn neergelegd in afdeling 7.4.2. BW (artt. 203-211). De verhuurder heeft drie hoofdverplichtingen:
1. het verhuurde aan de huurder ter beschikking stellen en laten (art. 203) (...) Lees verder.

Gebreken

Bij de invoering van het huurrecht in Boek 7 BW (2003) is de gebrekenregeling geïntroduceerd (artt. 204-209). De hoofdregel is dat de verhuurder gebreken aan het gehuurde moet herstellen en onder bepaalde omstandigheden schadeplichtig jegens de huurder is. De huurder heeft in enkele gevallen recht op (...) Lees verder..

Verplichtingen huurder

Naast de verhuurder volgen ook voor de huurder een aantal verplichting uit de wet. Op de huurder rusten op grond van afdeling 7.4.3. BW de volgende vijf hoofdverplichtingen:
1. Het voldoen van de tegenprestatie (art. 7:212 BW). Lees verder.

Onderhuur

Art. 7:221 BW geeft aan dat de huurder bevoegd is het gehuurde geheel of gedeeltelijk aan een ander in gebruik te geven tenzij hij moest aannemen dat de verhuurder tegen het in gebruik geven aan die ander redelijke bezwaren heeft. De gedachte achter de  (...) Lees verder.

Renovatie

Art. 7:220 BW verplicht de huurder dringende werkzaamheden die tijdens de huurperiode gepleegd moeten worden te gedogen. Onder dringende werkzaamheden worden die werkzaamheden verstaan die niet zonder nadeel uit kunnen worden gesteld zoals reparatie van het dak na een storm. Uiteraard houdt de huurder zijn  (...) Lees verder.

Einde overeenkomst

Art. 7:228 BW geeft aan dat de huurovereenkomst voor bepaalde tijd zonder dat daarvoor opzegging nodig is, na verloop van die tijd eindigt. Dit is ook niet meer dan logisch; als men een auto huurt voor een dag dan hoeft de verhuurder de huurovereenkomst niet op te zeggen (zoals gezegd gelden voor woon- en  (...) Lees verder.

Insolventie

Bijzonder aan het eventuele eindigen van de huurovereenkomst bij het faillissement van de verhuurder is dat hier geen bijzondere wettelijke bepalingen voor zijn. Art. 39 Fw ziet alleen op het faillissement van de huurder en art. 7:226 BW is alleen van toepassing bij overdracht van het verhuurde. De hoofdregel van art. 37 Fw (...) Lees verder.

Semi-dwingend of regelend recht

In beginsel zijn de afdelingen twee, drie en vier van titel 7.4. BW geheel van regelend recht. Partijen kunnen daarmee bij overeenkomst afwijken van de wettelijke regeling. Enkele bepalingen kunnen echter, afhankelijk van de situatie, alsnog van semi-dwingend recht zijn in die zin dat niet ten nadele van (...) Lees verder.