Bedenktijd

Art. 7:2 BW kent een aantal specifieke regels indien het gaat om een tot bewoning bestemde onroerende zaak die wordt verkregen door een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Zo dient de koopovereenkomst schriftelijk te zijn aangegaan en moet de tussen partijen opgemaakte akte of een afschrift daarvan aan de koper ter hand worden gesteld. Bijzonder is dat de koper gedurende drie dagen na deze ter handstelling het recht heeft om de koop te ontbinden. Gedurende deze bedenktijd kan de koper, ondanks dat hij een koopovereenkomst heeft getekend, alsnog van de koop afzien. De bedenktijd vangt aan op de dag volgende op die waarop de koper de koopovereenkomst heeft ontvangen en omvat in ieder geval twee werkdagen. Is de koopovereenkomst op een donderdag ontvangen dan vangt de bedenktijd aan op vrijdag om 00.00 en eindigt zij op maandagavond om 24.00. Aan de ontbindingsverklaring zijn geen nadere eisen gesteld waardoor deze zelfs telefonisch of per mail kan worden uitgebracht. Uiteraard verdient het aanbeveling om zorg te dragen voor een gedateerde ontvangstbevestiging om zo te kunnen aantonen dat de ontbindingsverklaring tijdig is uitgebracht.

Heeft de koper de overeenkomst op grond van deze bedenktijd ontbonden dan ontstaat het recht op ontbinding niet opnieuw indien binnen zes maanden tussen dezelfde partijen met betrekking tot dezelfde zaak een koop tot stand komt. Opmerking verdient ten slotte dat de bedenktijd niet van toepassing is bij huurkoop of bij koop op een openbare veiling ten overstaan van notaris, aldus lid 5.