verkrijging

Hieronder treft u de subonderwerpen van het onderwerp Verkrijging aan. Heeft u vragen of opmerkingen? Neemt u gerust contact met ons op (klik hier).

Algemeen

Volgens artikel één van het vijfde Burgerlijk Wetboek is eigendom het meest omvattende recht dat een persoon op een zaak kan hebben. Het tweede lid bepaalt vervolgens dat het de eigenaar met uitsluiting van een ieder vrijstaat van de zaak gebruik te maken. Dit houdt eveneens in dat de eigenaar bevoegd is om de eigendom van de zaak (...) Lees verder.

Registtergoederen

De wet maakt een onderscheid tussen registergoederen en niet-registergoederen. Volgens art. 3:10 BW zijn registergoederen goederen voor welker overdracht of vestiging inschrijving in daartoe bestemde openbare registers noodzakelijk is. Wil een goed zich kwalificeren als een registergoed dan zal voldaan moeten zijn aan (...) Lees verder.

NAtrekking

Paragraaf 2 van onderafdeling 2 van afdeling 7.4.5. BW ziet op andere vergoedingen dan de huurprijs (dus de servicekosten). Welke vergoedingen hier allemaal onder vallen (of in ieder geval onder vallen) is opgenomen in het Besluit Servicekosten (Stb. 2003, 170). Of onderhoud onder de noemer van (...) Lees verder..

Verjaring

Verjaring kan er voor zorgen dat iemand eigenaar wordt van de zaak of recht of zelfs beperkte rechten ontstaan. Het doel van verjaring is om te zorgen dat na verloop van tijd juridische feitelijke situatie op elkaar aansluiten. Ter illustratie: vordering tot schadevergoeding verjaart vijf jaar nadat de (...) Lees verder.

Levering

Voor de overdracht van een goed is volgens art. 3:84 BW vereist een levering krachtens een geldige titel, verricht door hem die bevoegd is over het goed te beschikken. Bij het vereiste van een levering wordt nader stilgestaan. De wet kent meerdere wijzen waarop een goed geleverd kan (...) Lees verder.

derdenbescherming

Zoals al enkele malen aan de orde is gekomen, is de overdracht van een goed pas geldig indien aan alle vereisten van art. 3:84 BW is voldaan. Deze vereisten zijn de titel, de levering en de beschikkingsbevoegdheid. Ondanks het ontbreken van de vereiste beschikkingsbevoegdheid kan een overdracht in bepaalde gevallen (...) Lees verder.

Bedenktijd

Art. 7:2 BW kent een aantal specifieke regels indien het gaat om een tot bewoning bestemde onroerende zaak die wordt verkregen door een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Zo dient de koopovereenkomst schriftelijk te zijn aangegaan (...) Lees verder.

Vormerkung

Voor de overdracht van registergoed is naast beschikkingsbevoegdheid van de vervreemder eveneens levering krachtens een geldige titel nodig, aldus art. 3:84 BW. Bij de overdracht van een onroerende zaak zal over het algemeen enige tijd verlopen tussen het moment van het sluiten van de koopovereenkomst en het moment van (...) Lees verder.