Voorrang

Net zoals bij alle beperkte rechten geldt ook bij het hypotheekrecht de prio tempore regel. Dit houdt in dat de oudste rechten het hoogste in rang zijn. Zijn er derhalve drie hypotheken op bijvoorbeeld een onroerende zaak gevestigd en wordt deze zaak executoriale verkocht, dan wordt de opbrengst als volgt verdeeld. Eerst wordt de hypotheekhouder met het oudste recht (het eerste gevestigd recht) geheel voldaan. Uit het restant wordt de tweede hypotheekhouder voldaan en mocht daarna nog enige opbrengst resteren dan wordt daarmee de jongste hypotheekhouder voldaan. Een eventueel restant van de executie-opbrengst wordt uitgekeerd aan de eigenaar van de zaak al laat het zich raden dat dit restant veel gevallen te verwaarlozen zal zijn. Het feit dat het hypotheekrecht voorrang met zich brengt, brengt ook mee dat eventuele beslagleggers in beginsel pas een uitkering ontvangen indien alle hypotheekhouders geheel voldaan zijn.

In het algemeen spraakgebruik is een onjuistheid geslopen. Velen spreken over het kopen van een huis en het nemen van een hypotheek. Het is echter de kredietverschaffer die de hypotheeknemer is en juist de eigenaar die het recht van hypotheek geeft. Het is immers de eigenaar die aan de kredietverschaffer het hypotheekrecht verstrekt ter zekerheid tot nakoming van de uit de lening voortvloeiende verplichtingen. Het is daarnaast de hypotheekhouder die de zaak zal executeren om de achterstallige betalingen te incasseren en niet de hypotheekgever die de schuldenaar is.