Kenmerken

Het hypotheekrecht is een beperkt recht dat gevestigd kan worden op registergoederen. Het hypotheekrecht strekt, aldus art. 3:227 ldi 1 BW, om op de daaraan onderworpen goederen een vordering tot voldoening van een geldsom bij voorrang boven andere schuldeisers te verhalen. Daarmee is het hypotheekrecht niet alleen een zekerheidsrecht maar geeft het ook voorrang bij de verdeling van de opbrengst boven andere, reguliere schuldeisers. Kort gezegd geeft het hypotheekrecht de schuldeiser het recht om het verhypothekeerde te verkopen en zich met voorrang uit de opbrengst tevoldoen indien de schuldenaar niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet.

Een bijzonder aspect van het hypotheekrecht is dat de hypotheekhouder een zogeheten separatist is. Dit houdt bijvoorbeeld in dat hij zich bij een faillissement op het goed kan verhalen als ware er geen faillissement. Hij hoeft zich dan ook niets aan te trekken van de curator en kan gewoon tot executieverkoop overgaan. Daarnaast hoeft de hypotheekhouder geen executoriale titel bij de rechter te verkrijgen voordat hij tot verkoop kan overgaan. Deze executie bevoegdheid ligt al besloten in de notariële leveringsakte waarmee de hypotheekhouder het zogeheten recht van parate executie heeft.