burenrecht

Hieronder treft u de subonderwerpen van het onderwerp Burenrecht aan. Heeft u vragen of opmerkingen? Neemt u gerust contact met ons op (klik hier).

Algemeen

De bevoegdheden en verplichtingen van eigenaars van naburige erven (burenrecht) is geregeld in de vierde titel van het vijfde Burgerlijk Wetboek. Alhoewel de wet spreekt over naburige erven hoeven de betreffende erven niet altijd aan elkaar grenzen. Zolang ze maar in enige vorm invloed op elkaar uitoefenen, in die zin (...) Lees verder.

kwalitatieve verplichting

Een in het vastgoed bekend verschijnsel is het zogeheten kettingbeding. Dit beding houdt in dat de eigenaar van een registergoed iets moet dulden of niet doen en bij overdracht de verplichting heeft om de verkrijger ook aan dit beding te binden. Echter is een kettingbeding zo sterk als de zwakste schakel. Indien een van de opvolgende (...) Lees verder.

Grenzen

Een punt dat regelmatig voor discussie zorgt, is de grensafscheiding. Wanneer niet duidelijk is waar de erfgrens precies ligt, biedt de wet een mogelijkheid om deze onzekerheid weg te nemen. Op grond van art. 5:47 BW kan iedere eigenaar op elk moment vorderen dat de rechter de grens bepaalt. Aangezien de wet spreekt (...) Lees verder.

hinder

Art. 5:37 BW geeft een algemeen verbod op het toebrengen van hinder aan de eigenaars van andere erven. Als voorbeelden van hinder worden genoemd het verspreiden van rumoer, trillingen, stank, rook of gassen, door het onthouden van licht of lucht of door het ontnemen van steun. De bepaling (...) Lees verder.

beplantingen

Beplantingen en bomen kunnen veel overlast voor naburige erven veroorzaken zoals bladval en het ontnemen van zonlicht. Het is in beginsel niet toegestaan om bomen binnen een afstand van twee meter van de erfgrens te hebben. Voor heesters en heggen geldt een afstand van een halve meter (art. 5:42 BW). Echter, indien (...) Lees verder.

Overbouw

De eigenaar van een erf heeft daarover een absolute beschikkingsbevoegdheid. Hij hoeft dan ook niet toe te staan dat anderen op of onder zijn grond gebouwen of werken hebben of tot stand brengen en hij kan de verwijdering daarvan vorderen. Hetzelfde geldt voor constructies die weliswaar niet op de grond gebouwd (...) Lees verder.

Noodweg

Het is mogelijk dat een perceel dusdanig ingesloten ligt tussen andere percelen dat het niet of niet behoorlijk vanaf de openbare weg bereikbaar is. De eigenaar van het ingesloten perceel kan dan een beroep doen op art. 5:57 BW, het zogeheten recht op een noodweg. Het gaat hierbij niet erom dat het perceel in het geheel niet bereikbaar (...) Lees verder.

Mandeligheid

Mandeligheid is een in het burenrecht veelvoorkomend verschijnsel. Kort gezegd komt mandeligheid neer op een bijzondere vorm van mede-eigendom van een onroerende zaak die tot gemeenschappelijk nut van meerdere erven strekt (art. 5:60 BW). Enkele voorbeelden zijn een gemeenschappelijke tuin, een gemeenschappelijke (...) Lees verder.