Privacy statementen en disclaimer Adnovem B.V.

Algemeen
Deze disclaimer en dit privacy statement zijn van toepassing op (het gebruik van) alle externe (reclame-)uitingen (“Uitingen”) van Adnovem B.V. (“Adnovem”), waaronder de Uitingen via de door Adnovem geëxploiteerde websites (hierna gezamenlijk of afzonderlijk aangeduid als de “Website”) en de door Adnovem verstuurde elektronische nieuwsbrieven (hierna aangeduid als de “Nieuwsbrief”);

Disclaimer
Via de Uitingen wordt algemene informatie verstrekt over Adnovem en/of juridische of andere onderwerpen. Voor zover de Uitingen juridische onderwerpen betreffen, is niet beoogd om juridisch advies te verlenen voor concrete situaties. De betreffende informatie wordt door ons met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Adnovem aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de onjuistheid en onvolledigheid van de aangeboden informatie. Verwijzingen via de Uitingen naar sites en andere externe bronnen die niet door ons worden onderhouden, zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen. Hoewel Adnovem selectief is ten aanzien van de externe bronnen waarnaar verwezen wordt, kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Het is de ontvanger/gebruiker van de betreffende Uitingen niet toegestaan deze te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Adnovem.

Persoonsgegevens
Als persoonsgegevens gelden gegevens die kunnen worden gebruikt om uw identiteit te achterhalen. Adnovem maakt daarbij onderscheid tussen (1) persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt en (2) persoonsgegevens die – om technische redenen – automatisch aan ons worden doorgegeven. Onder persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt zijn onder meer begrepen de naam, contactgegevens, voorkeuren en andere gegevens die u aan ons heeft verstrekt (bijvoorbeeld tijdens een registratieprocedure of tijdens het contact met een medewerker). Daarnaast geldt dat bij het bezoeken van de Website automatisch enkele technische gegevens door uw apparatuur aan onze computers worden verstrekt, zoals het door u gebruikte IP-adres, het besturingssysteem, de gebruikte internet browser en (in sommige gevallen) de laatste internetpagina die u heeft bezocht.

Doeleinden verwerking
De persoonsgegevens die Adnovem in het kader van de Uitingen verwerkt, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:
- voor het verrichten van de aangeboden diensten (zoals het publiceren van door u gegeven en ter publicatie aangeboden commentaren en reacties, etc.);
- om met u in contact te kunnen treden;
- om u te informeren over nieuwe producten en/of aanbiedingen van Adnovem en/of aan haar gelieerde ondernemingen (al dan niet toegespitst op de door u kenbaar gemaakte interessegebieden);
- het analyseren en verbeteren van dienstverlening van Adnovem (waaronder begrepen het meten en analyseren van statistische gegevens omtrent het gebruik van de Uitingen);
- het verrichten van marktonderzoek ten behoeve van Adnovem

Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover u Adnovem daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend. Die toestemming kan blijken uit het enkele feit dat u per e-mail of anderszins een vraag aan Adnovem stelt.

Nieuwsbrief
De Nieuwsbrief wordt toegezonden aan alle abonnees van de Nieuwsbrief. Het abonneebestand bestaat uit twee groepen: (1) personen die zich via de Website hebben aangemeld en (2) bestaande klanten van Adnovem. Aanmelding via de Website geschiedt door middel van een zogenaamd double opt-in proces, dat wil zeggen dat u alleen als abonnee genoteerd wordt wanneer u na aanmelding via de Website de instructies opvolgt die u vervolgens per e-mail worden toegezonden. Hierdoor wordt zeker gesteld dat alleen degene die beschikt over de betreffende mailbox zich kan abonneren op de Nieuwsbrief. Het is daarnaast mogelijk dat u als bestaande relatie van Adnovem op verzoek van een jurist of andere medewerker van Adnovem aan het abonneebestand bent toegevoegd. U ontvangt hierover in dat geval een bericht. Het betreffende bericht bevat een hyperlink waarmee u zich met één klik weer kunt afmelden indien u geen interesse heeft in de Nieuwsbrief. Daarnaast treft u onderaan iedere nieuwsbrief een hyperlink aan waarmee u zich eenvoudig kunt uitschrijven als abonnee van de Nieuwsbrief.

Google Analytics
De Website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Wanneer u niet wilt dat uw websitebezoek wordt gemeten door Google Analytics, dan kunt u via http://www.dzw.gr/c1e3e eenvoudig een tool downloaden waarmee Google Analytics wordt geblokkeerd. Door gebruik te maken van de Website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Wijzigingen
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt in de Uitingen. Adnovem kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in deze Privacy Statement. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden gebruik van uw gegevens voor die doeleinden te weigeren.

Vragen en recht op inzage en correctie
Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Adnovem, of indien u inzage wenst in, dan wel wijziging wenst van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via het e-mailadres info@adnovem.nl
Versie 29 oktober 2016.

Klik hier om dit Privacy statement en deze disclaimer als .pdf te openen.