Woonruimte verhuren

De wet kent huurders van woonruimte een groot aantal rechten toe. Zo is er het recht op opzeggingsbescherming, zijn er regels omtrent de maximale jaarlijkse huurverhoging en schrijft de wet voor op welke wijze dient te worden omgegaan met gebreken aan het gehuurde. De voornaamste wettelijke regels waarmee u als verhuurder te maken heeft, zijn de gebrekenregeling, de huurprijs- en de opzeggingsbescherming. Deze worden hieronder kort behandeld.

Gebrekenregeling
Als verhuurder bent u verplicht om de huurder het genot van het gehuurde te verstrekken. Dit behelst mede de verplichting om gebreken aan het gehuurde te verhelpen. Verhelpt u gebreken niet op het eerste verzoek van de huurder dan kan deze de gebreken zelf laten verhelpen en de kosten verrekenen met de huur. Daarnaast kan de huurder blijvende of tijdelijke huurprijsvermindering vorderen en kunt u schadeplichtig zijn voor andere schade die door het gebrek is ontstaan. Echter, niet alle gebreken komen voor uw rekening als verhuurder. Zo is in het Besluit kleine herstellingen een lijst opgenomen met werkzaamheden die de huurder zelf dient te verrichten. Ook een zogeheten feitelijke stoornis zonder bewering van recht komt voor rekening van de huurder. Wilt u weten of u zelf een bepaald gebrek dient te verhelpen of dat dit gebrek voor rekening van de huurder komt? Neemt u dan even contact met ons op.

Huurprijsbescherming
De wet kent een uitgebreid stelstel van regels aan de hand waarvan de redelijke huurprijs van een woonruimte wordt bepaald (het zogeheten woningwaarderings stelsel). Brengt u de huurder meer huur in rekening dan dat volgens het puntenstelsel redelijk is? Dan kan de huurder de Huurcommissie verzoeken om de huurprijs aan te passen. U als verhuurder heeft vervolgens acht weken de tijd om de beslissing van de Huurcommissie bij de rechter aan te vechten. Veel verhuurders zijn zich echter niet van deze mogelijkheid bewust en maken van deze mogelijkheid geen gebruik. Naast de "kale" huur brengt u maandelijkse ook vaak een voorschot voor gas, water, elektra en eventuele aanvullende diensten bij de huurder in rekening. Dit voorschot moet u jaarlijks verrekenen, iets wat veel verhuurders nalaten of vergeten. Indien u echter geen eindafrekening kunt of wilt opmaken dan heeft de huurder in beginsel recht op teruggave van alle betaalde voorschotten. Verder schrijft de wet exact voor op welke wijze en met welke percentages de huurprijzen jaarlijks verhoogd mogen worden. Wilt u weten op welke wijzen u de huurprijs kunt verhogen of heeft uw huurder een verzoek bij de Huurcommissie tot verlaging van de huurprijs of verrekening van de servicekosten ingediend? Neemt u dan contact met ons op zodat wij de mogelijkheden met u kunnen doornemen (klik hier).

Opzeggingsbescherming
Indien u als verhuurder de huurovereenkomst van een woonruimte wilt opzeggen dan bent in vrijwel alle gevallen gebonden aan de in de wet genoemde opzeggingsgronden. Kort gezegd kunt u de huurovereenkomst niet opzeggen als niet van een van die gronden sprake is. Voor het geval waarin sprake is van een geldige opzeggingsgrond dient de huurder met de opzegging in te stemmen. Doet hij dit niet dan loopt de huurovereenkomst van rechtwege door en zult u een gang naar de rechter moeten maken. Sinds kort is het wel mogelijk om huurovereenkomsten voor een bepaalde tijd te sluiten die eindigen zonder dat u een beroep op een opzeggingsgrond hoeft te doen. Wil u weten welke mogelijkheden er zijn en welke voorwaarden gelden bij het opzeggen van een huurovereenkomst inzake woonrtuime? Neemt u dan gerust even contact met ons op (klik hier).

Heeft u een geschil met de huurder, wilt u de huurovereenkomst opzeggen, heeft de huurder uw huurovereenkomst opgezegd, betaalt de huurder de huurprijs niet of niet tijdig, wilt u de huurprijs laten aanpassen of wilt u meer weten over uw rechten en plichten als verhuurder? Neemt u dan eens contact met ons op voor een vrijblijvende inventarisatie van uw situatie (klik hier).