INcasso

Helaas komt het maar al te vaak voor dat partijen zich niet aan de gemaakte afspraken houden waardoor het noodzakelijk is om de incasso van uw vordering uit handen te geven. U wilt immers hetgeen ontvangen dat u volgens afspraak of de wet toekomt. De complexiteit van het vastgoedrecht en de vele factoren die bij een geschil over vastgoed een rol spelen, maakt dat een specialistische aanpak nodig is om uw vordering snel, succesvol en kostenefficient te kunnen incasseren. In de praktijk blijken reguliere incassobureaus echter te weinig rekening met deze specifieke omstandigheden te houden waardoor de dossiers omvangrijk en de behandeling daarvan tijdrovend wordt. Dossiers die wij vervolgens ontvangen om voor de rechter te brengen, blijken vaak ook nog eens onvolledig te zijn of veel onjuiste en irrelevante informatie te bevatten hetgeen een aanzienlijk tijdsverlies en een onnodig hoge kostenpost oplevert. Dit terwijl het juist bij complexe zaken als aan vastgoed gerelateerde vorderingen van groot belang om in een zo vroeg mogelijk stadium de juiste stappen te zetten. Dit is dan ook de reden dat wij besloten hebben om zelf incassotrajecten ter hand te nemen, vanaf de eerste sommatie tot aan de tenuitvoerlegging van het vonnis toe. Hierdoor houden wij zelf de controle over de gehele opbouw van het dossier hetgeen zorgt voor een snelle en kostenefficiente incasso van uw vordering.

Uiteraard houden wij op uw verzoek bij de inrichting van het traject en de bejegening van de wederpartij rekening met de mate waarin u uw zakelijke relatie met die tegenpartij voor de toekomst in stand wilt houden.

Traject
Een incassotraject start altijd met een inventarisatie van de mogelijkheden, kosten en de mate waarin de wederpartij verhaal zal bieden. Vervolgens start het buitengerechtelijke traject waarin wij buiten de rechter om trachten om uw debiteur tot betaling aan te zetten. Dit traject vangt altijd aan met een sommatie waarin aanspraak gemaakt wordt op rente en buitengerechtelijke incassokosten. Het feit dat vreemde ogen dwingen, heeft al menig incassotraject tot een snel einde gebracht. Mocht uw debiteur ook na sommaties onzerzijds niet vrijwillig tot betaling van het verschuldigde overgaan dan is het tijd om de druk op te voeren. Hiervoor zijn diverse mogelijkheden waarbij een gang naar de rechter vaak de meest voor de hand liggende is. Door middel van een door de gerechtsdeurwaarder uitgebrachte dagvaarding dagen wij uw wederpartij namens u voor de rechter om zo een veroordelend vonnis te verkrijgen. Zodra het vonnis eenmaal is verkregen, kan het ten uitvoer worden gelegd door bijvoorbeeld beslag op vastgoed, bankrekeningen en andere aan uw debiteur toebehorende eigendommen. De verkoopopbrengst daarvan wordt vervolgens verrekend met uw vordering, vermeerderd met alle bijkomende kosten, waardoor u alsnog krijgt wat u toekomt.

Maar ook buiten een gang naar de rechter om zijn er voldoende mogelijkheden om de tegenpartij tot betaling te dwingen. Zo kan bijvoorbeeld conservatoir beslag gelegd worden op bankrekeningen en overige bezittingen. Met name conservatoir beslag op vastgoed dat de tegenpartij wil verkopen, is een uitstekend pressiemiddel. Een andere wijze om de tegenpartij tot betaling te dwingen, is door het aanvragen van diens faillissement. Welke gevolgen dit, zeker voor ondernemers, heeft laat zich raden. Alleen het indienen van de aanvraag is voor velen al voldoende om tot spoedige betaling over te gaan. In de praktijk blijkt echter dat een groot aantal vorderingen gedurende de minnelijke, buitengerechtelijke fase geincasseerd kunnen worden.

Kosten
Het uitgangspunt bij incassotrajecten is dat alle kosten voor rekening van de tegenpartij komen. Naast de griffierechten en deurwaarderskosten wordt de tegenpartij in de regel ook veroordeeld tot het betalen van een vergoeding voor uw kosten. Omdat het hier om een gestandaardiseerde vergoeding gaat (het zogeheten liquidatietarief), kan het zijn dat deze vergoeding in complexe zaken niet alle door u gemaakte kosten volledig dekt. Nadat een vonnis is verkregen, wordt het ten uitvoer gelegd. Ook het grootste deel van de hiermee gepaard gaande kosten worden verhaald op de tegenpartij. Houdt u er wel rekening mee dat bepaalde kosten die u uiteindelijk door de tegenpartij vergoed krijgt, door u voorgeschoten moeten worden. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan griffierechten en de kosten voor betekening van de dagvaarding door de gerechtsdeurwaarder.

Vordering indienen
Heeft u een vordering die u aan ons ter incasso wilt overdragen? Neemt u dan contact met ons (klik hier) zodat wij met u, kosteloos en vrijblijvend, de mogelijkheden, kansen en kosten kunnen doornemen.