Woonruimte huren

De wet kent huurders van woonruimte een groot aantal rechten toe. Zo is er het recht op opzeggingsbescherming, zijn er regels omtrent de maximale jaarlijkse huurverhoging en schrijft de wet voor op welke wijze dient te worden omgegaan met gebreken aan het gehuurde. Hieronder worden kort enkele rechten van de huurder waarover wij veel vragen krijgen, behandeld.

Bemiddelingskosten
Alhoewel er nog genoeg verhuurmakelaars zijn die bemiddelingskosten in rekening brengen, mogen bemiddelaars in vrijwel alle gevallen enkel kosten in rekening brengen bij de verhuurder. Slechts in uitzonderlijke gevallen is dit anders. Heeft u de afgelopen vijf jaar bemiddelingskosten betaald voor de aanhuur van een woning? Dan is de kans groot dat u deze bemiddelingskosten als onverschuldigd betaald bij de verhuurmakelaar kunt terugvragen.

Achterstallig onderhoud en gebreken
Niet alle verhuurders nemen het even nauw met het onderhoud van door hen verhuurde panden of met het verhelpen van gebreken zoals lekkage of burenoverlast. De wet geeft de huurder diverse mogelijkheden om actie te ondernemen indien de verhuurder nalaat om onderhoud te plegen of om gebreken te verhelpen. Zo kunt u in bepaalde gevallen de gebreken op kosten van de verhuurder laten herstellen, huurverlaging vorderen of een deel van de huurprijs achterhouden. Houdt u er echter wel rekening mee dat het achterhouden van de volledige huur in bijna geen enkel geval is toegestaan en zelfs tot ontruiming kan leiden.

Opzegging
Veel huurders realiseren zich niet dat zij een aanzienlijke mate van opzeggingsbescherming genieten. Dit houdt in dat de verhuurder slechts op een beperkt aantal, expliciet in de wet genoemde, gronden de huurovereenkomst mag opzeggen. Daarnaast zal de verhuurder altijd naar de rechter moeten om de huurovereenkomst te laten beeindigen indien u niet instemt met de opzegging. Veel huurders reageren echter niet adequaat op een opzegging waardoor de huurovereenkomst alsnog buiten de rechter om eindigt en de huurder ook bijvoorbeeld geen aanspraak kan maken op een vergoeding in de verhuis- en inrichtingskosten. Het is daarom van groot belang om direct contact met ons op te nemen zodra u een opzegging ontvangt. Wij kunnen dan voor u in kaart brengen welke rechten en plichten u heeft en of u recht heeft op een tegemoetkoming in bijvoorbeeld de inrichtingskosten (in bepaalde gevallen is dit een standaardbedrag van bijna eur. 6.000).

Huurprijzen
De wet kent een uitgebreid stelstel van regels aan de hand waarvan de redelijke huurprijs van een woonruimte wordt bepaald (het zogeheten woningwaarderings stelsel). Betaalt u meer huur dan dat volgens het puntenstelsel redelijk is? Dan kunt u de Huurcommissie verzoeken om de huurprijs aan te passen. Naast de "kale" huur betaalt u maandelijkse ook vaak een voorschot voor gas, water, elektra en eventuele aanvullende diensten. Dit voorschot moet door de verhuurder jaarlijks verrekend worden, iets wat veel verhuurders nalaten. Indien de verhuurder echter geen eindafrekening kan of wil opmaken, heeft u in beginsel recht op teruggave van alle betaalde voorschotten. Verder schrijft de wet exact voor op welke wijze en met welke percentages de huurprijzen jaarlijks verhoogd mogen worden. Een verhuurder kan dan ook niet op eigen houtje en naar eigen inzicht de huurprijs verhogen.

Heeft u een geschil met de verhuurder, heeft de verhuurder uw huurovereenkomst opgezegd, heeft uw woning achterstallig onderhoud of wilt u meer weten over uw rechten en plichten als huurder? Neemt u dan eens contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking (klik hier).