bedrijfsruimte huren

De wet kent twee soorten bedrijfsruimte: de reguliere bedrijfsruimte (art. 7:290 BW) en de overige bedrijfsruimte (art. 7:230a BW). Voor beide categorien gelden zeer uiteenlopende wettelijke regels omtrent bijvoorbeeld de opzegging en de duur van de huurovereenkomst. Het is dan ook van groot belang dat u zeker weet onder welk regime uw huurovereenkomst valt. Twijfel? Neem dan contact met ons op zodat wij kunnen bepalen onder welke regels uw huurovereenkomst valt en welke mogelijkheden dat biedt.

Duur van de overeenkomst
De wet schrijft voor dat de duur van de huurovereenkomst van bedrijfsruimte in beginsel voor vijf jaar wordt aangegaan en zonder opzegging voor nog eens vijf jaar wordt verlengd. Deze voorschriften zijn echter van regelend recht zodat hier, onder bepaalde voorwaarden, ten gunste van de huurder van mag worden afgeweken. Dergelijke afwijkingen dienen zeer zorgvuldig geformuleerd te worden om "ongelukken" in de toekomst te voorkomen. Bent u voornemens om een bedrijfsruimte te huren? Neemt u dan tijdig contact met ons op om te kijken welke mogelijkheden er zijn om in uw voordeel af te wijken van de wettelijke regels.

Opzegging
Veel huurders realiseren zich niet dat zij een aanzienlijke mate van opzeggingsbescherming genieten. Dit houdt in dat de verhuurder slechts op bepaalde momenten en op een beperkt aantal, expliciet in de wet genoemde, gronden de huurovereenkomst mag opzeggen. Daarnaast zal de verhuurder altijd naar de rechter moeten om de huurovereenkomst te laten beeindigen indien u niet instemt met de opzegging. Veel huurders reageren echter niet adequaat op een opzegging waardoor de huurovereenkomst alsnog buiten de rechter om eindigt en de huurder ook bijvoorbeeld geen aanspraak kan maken op een vergoeding in de verhuis- en inrichtingskosten. Het is daarom van groot belang om direct contact met ons op te nemen zodra u een opzegging ontvangt. Wij kunnen dan voor u in kaart brengen welke rechten en plichten u heeft en of u recht heeft op een tegemoetkoming in bijvoorbeeld de inrichtingskosten (in de jurisprudentie zijn gevallen bekend waarin het om bedragen van meer dan eur. 150.000 ging).

Huurprijzen
In beginsel geldt de huurprijs die partijen zijn overeengekomen en kan de huur elk jaar verhoogd worden als dat in de huurovereenkomst is opgenomen. Zowel de huurder als de verhuurder heeft echter het recht om, in beginsel om de vijf jaar, de rechter te vragen om te toetsen of de huurprijs nog wel overeenkomt met de huurprijs van vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse (de zogeheten nadere huurprijsvaststelling). De rechter kan de geldende huurprijs vervolgens naar boven of naar beneden bijstellen. Het moment waarop deze nadere huurprijsvaststelling gevorderd kan worden, hangt echter van veel factoren af (zoals eventuele break-opties, eerdere onderhandelingen en looptijd van de overeenkomst). Meent u dat u teveel huur betaalt in vergelijking met panden bij u in de omgeving? Neemt u dan contact met ons op zodat wij kunnen beoordelen of het zinvol is om een nadere vaststelling van de huurprijs te vorderen.

Indeplaatsstelling
Stel dat u uw bedrijf wilt overdragen aan een derde. Deze derde zal alleen in de overname geinteresseerd zijn indien ook de huurovereenkomst op zijn naam komt te staan. De verhuurder kan deze overdracht echter weigeren of hieraan onredelijke voorwaarden zoals een afkoopsom of een huurverhoging koppelen. De wet biedt u echter in bepaalde gevallen de mogelijkheid om de rechter te vragen u te machtigen om de koper van uw bedrijf in uw plaats als huurder te stellen. De medewerking van de verhuurder heeft u in dat geval dus niet meer nodig. Aan deze indeplaatsstelling is echter wel een aantal voorwaarden verbonden. Wilt u uw bedrijf verkopen en weigert de verhuurder medewerking aan het overzetten van de huurovereenkomst? Neemt u dan contact met ons op om te inventariseren wat de mogelijkheden zijn.

Heeft u een geschil met de verhuurder, heeft de verhuurder uw huurovereenkomst opgezegd, heeft uw bedrijfsruimte achterstallig onderhoud, wilt u de huurprijs laten aanpassen of wilt u meer weten over uw rechten en plichten als huurder? Neemt u dan eens contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking (klik hier).