Arbitrage

Arbitrage is een alternatieve vorm van geschilbeslechting buiten de rechter om. Indien partijen een geschil hebben dan kunnen zij gezamenlijk besluiten om dit geschil aan een arbiter in plaats van aan de rechter voor te leggen. Deze arbiter is een onafhankelijke deskundige die, na partijen en hun standpunten gehoord te hebben, een beslissing neemt waaraan beide partijen gebonden zijn. De beslissing van de arbiter is daadwerkelijk bindend in die zin dat die beslissing desgewenst door een gerechtsdeurwaarder ten uitvoer gelegd kan worden door bijvoorbeeld beslaglegging of executoriale verkoop.

Veel vastgoed gerelateerde geschillen lenen zich bij uitstek voor arbitrage omdat specifieke kennis van het vastgoedrecht aan de zijde van de arbiter vereist is. Daarnaast is het voor veel partijen laagdrempeliger om zich tot een arbitragecommissie te wenden dan tot de burgerlijke rechter. Het voordeel van arbitrage tegenover een gerechtelijke procedure is verder dat het over het algemeen sneller en goedkoper is. Zo kan bij eenvoudige geschillen al binnen twee weken een bindende beslissing genomen worden. Andere voordelen zijn dat partijen zich niet verplicht hoeven te laten bijstaan door een advocaat en dat het mogelijk is om in een bepaalde mate eigen procesregels te hanteren die afwijken van de wettelijke regels omtrent bijvoorbeeld het bewijsrecht. Een arbitrale procedure is kortom beter geschikt om maatwerk te leveren dan een gerechtelijke procedure dat is. Een ander voordeel is dat minder strikt kan worden omgegaan met vormvereisten waardoor de kans op een niet-ontvankelijkheids verklaring door verzuim van vormvoorschriften kleiner is. Een nadeel van arbitrage is dat partijen het wel eens moeten zijn over het feit dat het geschil door middel van arbitrage beslecht zal worden.

Van groot belang is om te weten dat de arbiter onafhankelijk is en niet voor de belangen van een der partijen opkomt. De kosten voor de arbitrale procedure worden in beginsel door beide partijen gedragen in die zin dat beide partijen bij aanvang van de procedure een voorschot voldoen. Indien een der partijen overwegend in het ongelijk wordt gesteld, wordt deze in de regel veroordeeld in de proceskosten.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van arbitrage? Neemt u dan eens contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking (klik hier).