Algemene voorwaarden Adnovem B.V.

  Algemeen
 1. Adnovem B.V. (“Adnovem”) is een besloten vennootschap naar Nederlands recht. Adnovem is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Groningen onder dossiernummer 64967964.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die Adnovem en aan haar verbonden (rechts)personen in opdracht van Opdrachtgever verrichten, waaronder begrepen iedere vervolgopdracht, gewijzigde of aanvullende opdracht alsmede de hieruit voortvloeiende opdrachten en verdere (rechts)handelingen van Adnovem met, voor of jegens Opdrachtgever. Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere van toepassing verklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen en op alle buitencontractuele relaties tussen partijen, met name onrechtmatige daad. Onder opdrachten als bedoeld in dit lid worden door Adnovem ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden mede geacht te zijn begrepen.
 3. Deze voorwaarden gelden mede ten behoeve van een ieder die bij Adnovem werkzaam is (als partner of in dienstverband), een ieder die door Adnovem wordt ingeschakeld en een ieder voor wiens handelen of nalaten Adnovem aansprakelijk is of kan zijn.
 4. De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Tezamen met de opdrachtbevestiging vormen deze voorwaarden, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, de volledige overeenkomst tussen Adnovem en de Opdrachtgever. Eventuele voorafgaande overeenkomsten, regelingen, afspraken of verklaringen komen hiermee te vervallen.
 6. Niet alleen Adnovem, maar ook alle personen – zowel zij die op enigerlei wijze aan Adnovem zijn verbonden als ook derden – die bij de uitvoering van enige opdracht van een Opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen.

  De Opdracht
 7. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door Adnovem, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek (“BW”), dat voor het laatst genoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt in het geval waarin twee of meer personen een opdracht hebben ontvangen, worden volledig uitgesloten.
 8. Adnovem zal zich inspannen de overeenkomst met Opdrachtgever met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren. Adnovem staat evenwel niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat.  Opdrachtgever is gehouden alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst, alsmede alle door Adnovem verlangde gegevens en informatie, tijdig en volledig aan Adnovem te verstrekken. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Adnovem verstrekte gegevens en informatie.
 9. Verstrekte opdrachten worden door Adnovem uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen.
 10. Adnovem is gerechtigd dossiers na verloop van vijf jaren na het sluiten van een zaak zonder nadere aankondiging te vernietigen.

  Aansprakelijkheid
 11. Alle vorderingsrechten of andere bevoegdheden uit welken hoofde ook op Adnovem ter zake van verbintenissen voortvloeiend uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, vervallen, onverminderd artikel 6:89 BW, in ieder geval na verloop van één jaar na het moment waarop een Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten of bevoegdheden, hieronder uitdrukkelijk begrepen het recht om op te komen wegens toerekenbare tekortkoming. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval vijf jaar naar het verzenden van de laatste declaratie inzake de betreffende opdracht.
 12. Iedere aansprakelijkheid van Adnovem  is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitbetaald op grond van de (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en), te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de polisvoorwaarden niet ten laste van die verzekeraars is. Indien om welke reden dan ook geen uitkering van de verzekeraar plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot de aan Adnovem  in het desbetreffende kalenderjaar door Opdrachtgever betaalde bedragen wegens voor hem verrichte werkzaamheden, zulks tot een maximum van EUR 50.000,00 (inclusief BTW). Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.
 13. Adnovem  is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade en bedrijfsschade. De aansprakelijkheid van Adnovem  gaat nooit verder dan is bepaald in deze algemene voorwaarden, ongeacht of sprake is van vorderingen uit hoofde van overeenkomst of uit andere hoofde, met name onrechtmatige daad. Deze aansprakelijkheidsbeperking  geldt niet voor opzet of grove schuld van Adnovem  en/of aan haar verbonden medewerkers en (rechts)personen.
 14. Behoudens vorderingen die het gevolg zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Adnovem, vrijwaart de Opdrachtgever Adnovem en aan haar verbonden medewerkers en (rechts)personen voor alle vorderingen van derden die verband houden met de opdracht alsmede voor de kosten van Adnovem in verband met het voeren van verweer tegen dergelijke vorderingen.
 15. De voornoemde bepalingen gelden eveneens in het geval waarin Adnovem aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van de door het kantoor bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.

  Derden
 16. Indien personen die in verband met de uitvoering van een opdracht van Opdrachtgever worden ingeschakeld hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken, geldt dat alle aan Adnovem  door Opdrachtgever gegeven opdrachten de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens Opdrachtgever te aanvaarden.
 17. Adnovem is gerechtigd om bij de uitvoering van opdrachten namens en voor rekening van Opdrachtgever derden in te schakelen indien zij dat noodzakelijk acht. Adnovem en aan haar verbonden medewerkers of (rechts)personen zijn niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. Adnovem is gerechtigd noodzakelijke en redelijke kosten van derden afzonderlijk aan een Opdrachtgever in rekening te brengen.
 18. Indien de uitvoering van een opdracht van Opdrachtgever mee brengt dat een buiten Nederland gevestigde (rechts)persoon die niet aan Adnovem  verbonden is en evenmin deel uitmaakt van een door Adnovem  aangegaan samenwerkingsverband, wordt ingeschakeld om werkzaamheden in het kader van de gegeven opdracht te verrichten, is Adnovem  niet aansprakelijk voor fouten die door deze (rechts)persoon worden gemaakt.

  Declaraties, verschotten en betaling
 19. Tenzij anders is overeengekomen, wordt het honorarium van Adnovem berekend op basis van een door Adnovem vastgesteld uurtarief, vermeerderd met BTW (indien van toepassing) en een redelijke opslag voor kantoorkosten. Adnovem is gerechtigd haar uurtarieven en de opslag voor kantoorkosten periodiek aan te passen. Adnovem brengt in beginsel maandelijks het verschuldigde honorarium en gemaakte kosten die niet in haar tarieven zijn verwerkt (zoals verschotten, griffierechten, reis-, deurwaarders- en vertaalkosten) bij de Opdrachtgever in rekening. Indien een voorschot is betaald, is Adnovem gerechtigd dit voorschot te verrekenen met de einddeclaratie.
 20. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling van de declaraties van Adnovem te geschieden binnen 8 dagen na de factuurdatum en op de door Adnovem voorgeschreven wijze, bij gebreke waarvan Opdrachtgever van rechtswege (dus zonder dat enige aanmaning of nadere ingebrekestelling vereist is) in verzuim is waarbij de vertragingsrente gelijk is aan de dan geldende wettelijke rente ex artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek. In het geval Opdrachtgever handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of rechtspersoon is Opdrachtgever, in afwijking van het voorgaande, de handelsrente ex artikel 6:119 a van het Burgerlijk Wetboek verschuldigd.
 21. In geval van een tekortkoming van Opdrachtgever uit hoofde van de nakoming door Opdrachtgever van zijn jegens Adnovem geldende betalingsverplichting terzake van enige opdracht dient, in afwijking van het voorgaande, de betaling onverwijld te geschieden en is de bedoelde vordering terstond opeisbaar. Bij overschrijding van de voormelde betalingstermijn is Adnovem gerechtigd haar werkzaamheden per direct op te schorten zonder dat zij gehouden is eventuele schade die als gevolg hiervan ontstaat te vergoeden.
 22. Opdrachtgever heeft niet het recht van verrekening, opschorting, aftrek of korting.
 23. Bij overschrijding van de voormelde betalingstermijn is Adnovem gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op minimaal 15% van het niet betaalde gedeelte van de factuurbedragen (inclusief BTW) met een minimum van EUR 250 (exclusief BTW).
 24. Indien Adnovem haar vordering in een gerechtelijke procedure (arbitrage en bindend advies daaronder begrepen) aanhangig heeft gemaakt, is Opdrachtgever gehouden de met deze procedure gemoeide werkelijke kosten te vergoeden. Hieronder zijn begrepen de kosten van advocaten, procesgemachtigden, alsmede het aan arbiters of bindend adviseurs verschuldigde honorarium en vastrecht evenals de verschotten, ook indien deze kosten een eventuele proceskostenveroordeling op grond van artikel 237 en verder van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering te boven gaan.
 25. Deze vergoeding van de kosten zal steeds, zodra (interne of externe) juridische bijstand door Adnovem is ingeroepen, respectievelijk door Adnovem incasso maatregelen worden genomen, zonder dat enige nadere vorm van bewijs nodig is, in rekening worden gebracht en door Opdrachtgever terstond verschuldigd zijn. De kosten van interne rechtsbijstand worden op een gelijke wijze en op basis van gelijke tarieven en voorwaarden berekend als ware de werkzaamheden voor een derde verricht.
 26. Gelden die Adnovem ten behoeve van Opdrachtgever ontvangt, worden zoveel als redelijkerwijs mogelijk gestort op de betreffende bankrekening van de Stichting Beheer Adnovem. Tenzij anders is overeengekomen, wordt over derdengelden geen rente vergoed. Adnovem is bevoegd om aan Opdrachtgever toekomende gelden, die Adnovem onder zich heeft of krijgt, met openstaande declaraties en door Adnovem voorgeschoten kosten te verrekenen. Indien aan Opdrachtgever toebehorende gelden worden beheerd door de Stichting Beheer Adnovem en deze gelden aan Opdrachtgever dienen te worden betaald, geeft Opdrachtgever met het aangaan van de overeenkomst van opdracht toestemming aan Adnovem om de Stichting Beheer Adnovem op te dragen een met de openstaande declaraties en voorgeschoten kosten corresponderend bedrag aan Adnovem te betalen in mindering op die declaraties.
 27. Indien Adnovem een incasso opdracht aanvaardt op basis van no-cure, no-pay dan geldt, tenzij van te voren schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen, de volgende tariefstructuur. Bij (gedeeltelijke) afdoening gedurende het buitengerechtelijke traject bedraagt het honorarium een bedrag ter hoogte van de wettelijke incassokosten. Bij (gedeeltelijke) afdoening gedurende het gerechtelijke traject (tot aan de betekening van het vonnis) wordt het voornoemde honorarium verhoogd met het salaris gemachtigde en het nasalaris. Bij (gedeeltelijke) afdoening gedurende het executoriale traject (na de betekening van het vonnis) wordt het laatstgenoemde honorarium verhoogd met een incasso provisie ter hoogte van 15% van het, na aftrek van alle kosten en overige provisies, aan de opdrachtgever voor uitkering beschikbare bedrag. Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW en onder (gedeeltelijke) afdoening wordt tevens verstaan het intrekken van het dossier door de opdrachtgever. In dat geval is het honorarium verschuldigd als ware de volledige vordering, inclusief alle bijkomende kosten, voldaan.

  Overig
 28. Indien één of meer bepalingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet afdwingbaar zullen blijken, worden zij hierbij nu voor alsdan vervangen door bepalingen waarvoor dit niet geldt en die zoveel mogelijk hetzelfde regelen als de ongeldige of niet afdwingbare bepaling. Voor zover dit noodzakelijk mocht zijn, zullen partijen te goeder trouw nader overleg voeren over de precieze bewoordingen van deze in de plaats te treden bepalingen.
 29. Adnovem is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien de Opdrachtgever niet binnen 14 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden hem zijn toegezonden of kenbaar geworden tegen de gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft gemaakt.
 30. In geval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, prevaleert het bepaalde in de opdrachtbevestiging.
 31. Op alle overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en Adnovem is Nederlands recht van toepassing.
 32. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in een van de arrondissementen waar Adnovem mede gevestigd is. Niettemin heeft Adnovem het recht om geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de Opdrachtgever.

Versie 29 oktober 2016.

Klik hier om deze algemene voorwaarden als .pdf te openen.